Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Ważne informacje

 

powrót na górę strony

 

Orzekanie

 

Procedura wydawania orzeczeń w PPP w Raciborzu

 

(podstawa prawna wydawania orzeczeń i opinii w.s wczesnego wspomagania rozwoju dziecka): art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 , poz.59, 949) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)

 

W poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje :

 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

 

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

 
- dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie 
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej

 

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania: dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.


UWAGA: problemy w nauce nie są podstawą do przyznania nauczania indywidualnego.

 

- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim

 

- opinię w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

 
1. Wszczęcie postępowania następuje po złożeniu Wniosku do Zespołu Orzekającego. Zgodnie z zapisem § 5. ust 1 ww. rozporządzenia MEN Wnioskodawcami mogą być: rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń;

 

Uwaga: Wzór Wniosku do Zespołu Orzekającego znajduje się na stronie internetowej Poradni.

 

2. Wnioskodawcy dołączają dokumentację uzasadniająca Wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

Uwaga: Wzór zaświadczenia lekarza znajduje się na stronie internetowej Poradni.

 

3. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:

 

- okres – nie krótszy niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia
lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły,
- rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły,
- od kiedy dziecko jest objęte systematyczną opieką specjalisty;
- czy wykonano dodatkowe badania specjalistyczne, konsultacje;
- czy dziecko jest leczone farmakologicznie;
- w jaki sposób stan zdrowia wpływa na funkcjonowanie edukacyjne i społeczne dziecka

 

4. Zgodnie z zapisem § 4. 1 ww. rozporządzenia MEN – dyrektor Poradni powołuje zespół orzekający, w skład którego wchodzą:
dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;
psycholog, pedagog oraz lekarz.
W skład zespołu mogą wchodzić inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

 

  

Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

 

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Od orzeczenia wydanego przez Zespół Orzekający przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Kuratora Oświaty w Katowicach ul. Powstańców 41a za pośrednictwem Zespołu Orzekającego, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

Od opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanego przez Zespół Orzekający wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

 

 

 

Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego w PPP w Raciborzu w roku szkolnym 2023/2024

 

MIESIĄC

DATA

Wrzesień

8

15

22

Październik

13

27

Listopad

10

24

Grudzień

1

15

Styczeń

5

19

Luty

2

16

Marzec

1

15

Kwiecień

5

19

Maj

3

17

Czerwiec

7

21

Lipiec

5

12

19

Sierpień

2

16

23

 

 

powrót na górę strony