Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Raciborzu

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu na podstawie art.11 Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze-referent

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu

 

I. Wymagania niezbędne

1.Obywatelstwo polskie.

2.Wykształcenie co najmniej średnie.

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

4.Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

5. Biegła obsługa komputera (Word, Excel ) oraz innych urządzeń biurowych.

6.Znajomość instrukcji kancelaryjnej.

7.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta.

8.Brak przeciwwskazań do ciągłej pracy przy komputerze.

9. Nieposzlakowana opinia.

 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. obsługa kancelaryjno-administracyjna sekretariatu

 2. prowadzenie spraw kadrowych pracowników w zakresie zleconym przez dyrektora Poradni,

 3. prowadzenie dokumentacji administracyjnej dotyczącej spraw klientów Poradni,

 4. odpowiedzialność za należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji oraz o prawidłowy obieg dokumentów,

 5. obsługa poczty elektronicznej.                                                                                                                                    

III. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

 1. 1.Znajomość zagadnień z zakresu:

 • ustawy o systemie oświaty,

 • ustawy Karta Nauczyciela,

 • ustawy Kodeks Pracy,

 • ustawy o pracownikach samorządowych,

 • ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Umiejętność porozumiewania się z ludźmi, dokładność, rzetelność.

 2. Dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji, umiejętność pracy w zespole.

 3. Wysoka kultura osobista.

 4. Redagowanie pism.                                                                                                                                                

IV. Warunki pracy:

1. Wymiar etatu: pełny (8 godzin dziennie)

2.Miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu ul. Jana 14                                                             

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. List motywacyjny.

2. CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie danych Osobowych -Dz. U. Nr 133, poz. 883 z poźn.zm.).

3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

4. Kserokopie świadectw pracy.

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska referenta.                                                 

V. Forma i termin składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 4, 47-400 Racibórz lub wysłać pocztą na adres Poradni z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko referenta"w terminie do dnia 02.07.2015. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 415 35 47. Oferty, które wpłyną do Poradni po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.07.2015r.

 3. Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora poradni.

 4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Poradni. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do dalszego etapu rekrutacji będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.                                                                                                                               

Racibórz 22 czerwca 2015 r.

                                                                                                                  Dyrektor

                                                                               Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu

                                                                                                             Łukasz Kandziora